1845: Tom数

时间限制: C/C++ 1 s      Java/Python 3 s      内存限制: 128 MB      答案正确: 8 / 9     

题目描述

正整数的各位数字之和被Tom称为Tom数。求输入数(<2^32)的Tom数!

输入

每行一个整数(<2^32).

输出

每行一个输出,对应该数的各位数之和.

样例输入

12345
56123
82

样例输出

15
17
10

提示

来源

标签


提交代码


© 2012-2022 JustOJ 中文  English  | l.jiang.1024@gmail.com | System Info